Els trets que identifiquen a un centre educatiu queden recollits en el PAC ( els grans valors orientadors de l'acció i situacional) en les concrecions curriculars (criteris de centre que delimiten la posada en pràctica del currículum: metodologia, integració, eixos transversals…) i, també, en altres documents de menor rang: internacionalització educativa, prevenció de l'abandó, etc. tota aquesta documentació està recollida en aquest aula virtual. Tots els docents tenen accés des del mateix instant en què són donats d'alta en la plataforma.