1) Demostrar un nivell de comprensió i ús d'expressions orals i textos escrits que li permeten l'accés al coneixement, tot identificant-ne les idees principals i secundàries de la informació així com la seua estructura formal bàsica.

2) Expressar pensaments, emocions i opinions, narrar i comentar amb claredat fets i experiències i exposar oralment un tema donant coherència i cohesió al discurs.

3) Resumir textos orals i escrits, tot identificant-ne el tema principal i els secundaris i reflectint els principals arguments i punts de vista.

4) Generar idees i redactar textos amb una organització clara amb correcció ortogràfica i gramatical.